Klauzula informacyjna

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BROTHERM Sp. z o.o. z siedzibą w  30-320 Kraków, ul. ks. Stefana Pawlickiego 2B/16  NIP 676-259-07-99, wpisana do KRS pod numerem: 0000976145

2)  nie został powołany  Inspektor Ochrony Danych. W celu uzyskania informacji może się Pan/Pani skontaktować  pisząc na adres brothermbiuro@gmail.com  lub na adres korespondencyjny BROTHERM Sp. z o.o. ul. św. Jacka 86B, 30-364 Kraków

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub interesów realizowanych przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO ; oraz

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,    

– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

– prowadzenia procesów rekrutacyjnych na stanowiska wskazane w ogłoszeniach o pracę, w tym:

  1. a) dane określone w zgłoszeniu, w szczególności takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe czy przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz pozostałe dane podane przez Panią/Pana dobrowolnie (takie jak: np. zdjęcie, zainteresowania) w oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  2. b) inne informacje, w tym informacje pozyskane w związku z rozmową kwalifikacyjną (m.in. o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy) w celu realizacji Pani/Pana i Administratora prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  3. c) wskazane przez Panią/Pana dane kontaktowe służące do identyfikacji i wymiany korespondencji, aby wypełnić ciążące na Administratorze obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  4. d) dane wytworzone przez Administratora na Pani/Pana temat (np. ocena kompetencji) w celu realizacji Pani/Pana i Administratora prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  5. e) dane dotyczące weryfikacji Pani/Pana oświadczeń zawartych w zgłoszeniu i kompetencji, zebrane z portali zawodowo –biznesowych i rekrutacyjnych, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  6. f) dane zawarte w referencjach od poprzednich Pani/Pana pracodawców albo uzyskane podczas rozmów Administratora z pracodawcami (np. dane dotyczące umiejętności), w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
    4) ponadto informujemy że obszar spółki BROTHERM jest monitorowany – monitoring obejmuje teren firmy, parking, oraz drogę dojazdową. Pani/Pana dane osobowe pozyskane z nagrań monitoringu  będą przechowywane przez okres  do 3 miesięcy  a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań

5)    przetwarzanie Pana/Panią danych osobowych pozyskanych z  nagrań monitoringu ma na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań  szkodzących firmie lub narażających ją na straty(ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Art. 111 o dodanie art. 22(2) i 22(3)  w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)

6)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane  w sytuacjach zarejestrowanych przez  system

7)    Pani/Pana dane osobowe z nagrań monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8)    posiada Pani/Pan  prawo do informacjiprawo dostępu do nagrań monitoringu w uzasadnionych przypadkachprawo do animizacji wizerunku lub usunięcia danych jej dotyczącychograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas ;

9)  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 10)  Pani/Pana dane będą  przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowanego podejmowania decyzji   w tym  w  formie profilowania.

11) Okres przetwarzania danych osobowych wynosi 6 miesięcy od daty ich pozyskania.

Informujemy również, że:

11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami